Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Tài liệu học tập

Khóa luận định hướng nghiên cứu Mai Phương - Thanh Xuân 06DHMT

Khóa luận định hướng nghiên cứu Mai Phương - Thanh Xuân 06DHMT

Nghiên cứu xử lý kẽm trong nước thải xi mạ bằng bùn thải từ quá trình xử lý nước cấp.
Nguyễn Mai Phương
Nguyễn Lê Thanh Xuân

Khóa luận tính toán thiết kế Anh Thư - Võ Thủy 07DHMT

Khóa luận tính toán thiết kế Anh Thư - Võ Thủy 07DHMT

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy, Công ty CP An Bình, Bình Dương
công suất: 1000 m3/ngày.đêm
Võ Thị Thủy
Trịnh Anh Thư

Bài giảng Kết cấu công trình xây dựng môi trường - tài liệu lưu hành nội bộ Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Bài giảng Kết cấu công trình xây dựng môi trường - tài liệu lưu hành nội bộ Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Tài liệu giảng dạy môn Kết cấu công trình xây dựng môi trường dành cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Tài liệu môn Kỹ thuật xử lý nước thải - Lưu hành nội bộ BM Kỹ thuật Môi trường

Tài liệu môn Kỹ thuật xử lý nước thải - Lưu hành nội bộ BM Kỹ thuật Môi trường

Đây là một số tài liệu giảng dạy và tham khảo của môn Kỹ thuật xử lý nước thải

1 2 > >>