Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

ĐHCQ ngành CNKTMT

CTDT ngành CNKTMT hệ đại học chính quy khóa 11DHMT

CTDT ngành CNKTMT hệ đại học chính quy khóa 11DHMT

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường cập nhật cho sinh viên Khóa 11DHMT - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

CTDT ngành CNKTMT hệ đại học chính quy khóa 09DHMT

CTDT ngành CNKTMT hệ đại học chính quy khóa 09DHMT

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường cập nhật cho sinh viên Khóa 09DHMT - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

CTDT hệ đại học chính quy ngành CNKTMT Khóa 08DHMT

CTDT hệ đại học chính quy ngành CNKTMT Khóa 08DHMT

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường cập nhật cho sinh viên Khóa 08DHMT - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

CTDT Hệ đại học chính quy ngành CNKTMT Khóa 07DHMT

CTDT Hệ đại học chính quy ngành CNKTMT Khóa 07DHMT

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường cập nhật cho sinh viên Khóa 07DHMT - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM