Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Cao học ngành KTMT

CTDT ngành CNKTMT hệ cao học khóa 2020

CTDT ngành CNKTMT hệ cao học khóa 2020

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường cập nhật cho học viên khoa 2020 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

CTDT ngành CNKTMT hệ cao học khóa 2018

CTDT ngành CNKTMT hệ cao học khóa 2018

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường cập nhật cho học viên khóa 2018 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

CTDT ngành CNKTMT hệ cao học khóa 2017

CTDT ngành CNKTMT hệ cao học khóa 2017

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường cập nhật cho học viên khóa 2017- Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM