CÁC THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC KHOA

 

PGS. TS. Nguyễn Tấn Phong

Trưởng Khoa

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

GS. TSKH. Lê Huy Bá

Chủ tịch HĐKH Khoa

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

TS. Nguyễn Lan Hương

Trưởng Bộ môn KTMT

 

TS. Trần Thị Ngọc Mai

Phó trưởng BM QLMT

 

ThS. Ngô Thị Thanh Diễm

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

ThS. Đặng Văn Diễn

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Nguyễn Đức Đạt Đức

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

ThS. Nguyễn Thu Hiền

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Phạm Ngọc Hòa

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

ThS. Trương Thị Diệu Hiền

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Phan Quang Huy Hoàng

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

TS. Trần Thị Thúy Nhàn

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

TS. Võ Thị Kim Quyên

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

TS. Nguyễn Vũ Hoàng Phương

Tổ trưởng Công đoàn

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Trần Đức Thảo

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

ThS. Phạm Duy Thanh

Trưởng Bộ phận thí nghiệm

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Lê Minh Thành

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

ThS. Đặng Hồ Phương Thảo

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

CN. Lê Thị Thùy Trang

Giáo vụ Khoa

 

 

GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY, SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TẠI KHOA

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn

Hiệu trưởng

Giảng viên Bộ môn KTMT

   

..