Chức năng nhiệm vụ của khoa được quy định trong quyết định số 367/QĐ-TCNTP ngày 15/5/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh.

Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý các hoạt động giảng dạy các môn học thuộc ngành quản lý môi trường và ngành kỹ thuật môi trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nhiệm vụ:

  • Thực hiện nhiệm vụ của khoa theo quy định. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập. Biên soạn chương trình, giáo trình các môn học do khoa đảm nhận giảng dạy;
  • Quản lý và tổ chức giảng dạy các chuyên ngành;
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học cho CB.GV và sinh viên;
  • Phát triển các chương trình hợp tác quốc tế;
  • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
  • Nhận các hợp đồng tư vấn, gia công, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
  • Tổ chức cho học sinh sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất;
  • Quản lý toàn diện CB.GV và học sinh, sinh viên trong khoa, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo qui định của nhà trường, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho CB.GV và học sinh, sinh viên trong khoa;
  • Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí cho sinh viên trong khoa;
  • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công